Banner header Quảng Bình
danh sách các huyện của tỉnh quảng bình cập nhật mới nhất

Các huyện của tỉnh Quảng Bình được phân chia mới nhất vào tháng 01 năm 2021, gồm 01 thành phố, 01 thị xã và 06 huyện thị. Các phân cấp nhỏ hơn gồm 151 đơn vị, ...